Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας

α) Οι διατάξεις του άρθρου 214 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20-10-1998), «Ανάπτυξη του Εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις» παρ. 13, προβλέπουν την ανάπτυξη εθελοντισμού και την τήρηση ειδικών μητρώων οργανώσεων εθελοντικού χαρακτήρα.

β)

Οι διατάξεις του άρθρου 11 και 12 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΗ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, προβλέπουν την  δημιουργία μητρώου εθελοντών υγείας & κοινωνικής φροντίδας.

Συγκεκριμένα:

1. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 εφαρμόζονται σε κάθε πρόγραμμα εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας που εγκρίνεται από τους συντονιστές φορείς.

Το αντικείμενο των προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας μπορεί να είναι ενδεικτικά:

 α) φροντίδα ασθενών, παιδιών και ηλικιωμένων

 β) διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία

 γ) διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στις υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας

 δ) δημιουργική απασχόληση παιδιών - ψυχαγωγία ασθενών

 ε) εκδηλώσεις για υποστήριξη μονάδων Υγείας - Πρόνοιας

 στ) κινητές μονάδες πρόληψης

 ζ) ενημερωτικές εκστρατείες - εκστρατείες διενέργειας προληπτικών ελέγχων

 η) διευκόλυνση του ασθενούς σε διοικητικές διαδικασίες

 θ) παροχή - διανομή συσσιτίου

 ι) συμμετοχή σε δράσεις έκτακτης ανάγκης.

2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού για τους εθελοντές δεν εφαρμόζονται:

 α) για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών σε προσωπικό των φορέων όπως αυτές ορίζονται από

τις οικείες ρυθμίσεις για τη λειτουργία τους,

 β) σε προγράμματα που δεν έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

 γ) σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τρίτων όπου ο συντονιστής φορέας δεν είναι εταίρος.

3. Προγράμματα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας υλοποιούνται εντός της περιφέρειας αρμοδιότητας του Συντονιστή φορέα. Το πρόγραμμα μπορεί να αφορά δράσεις εντός της μονάδας υγείας ή πρόνοιας, αλλά και εκτός αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για το είδος των προγραμμάτων, τα προτείνοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τους όρους εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών, τον τρόπο τήρησης του Μητρώου, τους όρους συμμετοχής των εθελοντών στα προγράμματα, τις διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης εθελοντικών προγραμμάτων, εκπαίδευσης εθελοντών, τα κίνητρα ή τις παροχές προς τους εθελοντές, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζονται οι όροι συμμετοχής ανηλίκων και ομάδων μαθητών σε προγράμματα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.

5. Οι εθελοντές υγείας και κοινωνικής φροντίδας δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε εθελοντικά προγράμματα.

6. Κατά την εγγραφή τους οι εθελοντές υγείας - κοινωνικής φροντίδας μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή σε ομάδες εθελοντών που συγκροτούνται σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

7. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οργανώνει δράσεις εκπαίδευσης για τους εθελοντές μετά τις οποίες αποκτούν πιστοποίηση εθελοντή υγείας και κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων αναγκών.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εθελοντών υγείας και κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων αναγκών.

Οι πιστοποιημένοι εθελοντές καταγράφονται σε ξεχωριστό μητρώο που τηρείται στη μονάδα και κοινοποιείται στην αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Α΄/23-2-2017) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών Ιδιωτικών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες Διατάξεις» προβλέπουν ότι: « Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι µε ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .......»

δ)  Η Υπουργική Απόφαση 16765/9 ΦΕΚ β 1832/2017 καθορίζει τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας (Α 167/2017)