Έργο και Αρμοδιότητες των Υπεύθυνων Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας

Οι υπεύθυνοι Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας αποτελούν τον μεσάζοντα και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των εθελοντών, των υπαλλήλων του Νοσοκομείου, των εξυπηρετούμενων χρηστών υπηρεσιών υγείας-ασθενών και της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.)

Η δημιουργία διαδικασίας συνεχούς εποπτείας, υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων των εθελοντών αποτελεί  προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

      Ως Υπεύθυνος Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάμενος του τμήματος ή του  τομέα ή ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας του νοσοκομείου της αντίστοιχης ειδικότητας, που στο τμήμα του ή στον τομέα ή στην υπηρεσία της ειδικότητάς του λαμβάνει χώρα η άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας.

 

Το στάδιο της επίβλεψης και υποστήριξης των εθελοντών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί επιτρέπει:

 • την παροχή βοήθειας στην επίτευξη των στόχων των εθελοντών
 • την παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη νέων στόχων για τους εθελοντές
 • τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών
 • την εκτίμηση της πραγματικής συνεισφοράς των εθελοντών
 • την διαχείριση της βούλησης των αναγκών και των προτιμήσεών τους αναφορικά με το ρόλο που έχουν ή θα ήθελαν να έχουν στον οργανισμό 
 • την παροχή της ευκαιρίας στους εθελοντές να βελτιωθούν ή να αλλάξουν
 • την αναγνώριση των σημείων που η Υπηρεσία χρειάζεται βελτίωση ή αλλαγή
 • την διαχείριση διάφορων βελτιωτικών   προτάσεων από τους εθελοντές
 • την εξασφάλιση της ακεραιότητας του προγράμματος εθελοντισμού
 • την εξασφάλιση της υπευθυνότητας και συνέπειας των εθελοντών
 • την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους εθελοντές

 

Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας

 • Θα  παρέχει εποπτεία, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, και θα απαντά σε όλα τα αιτήματα για βοήθεια, προερχόμενα από τους εθελοντές.
 • Θα διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία της ομάδας,
 • θα καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης και τον σχεδιασμό των εθελοντικών δράσεων του τμήματός του ή του τομέα του ή ακόμα και τον ανασχεδιασμό τους ύστερα από εκτίμηση των δεδομένων και των αναγκών.
 • θα καταγράφει στο «Δελτίο Παρουσίας Εθελοντή» που θα κατέχει ο Εθελοντής ή η Εθελοντική Ομάδα και στο «Παρουσιολόγιο Εθελοντών» που θα τηρεί ο ίδιος τις παρουσίες των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων και τις ώρες εθελοντικής τους εργασίας και θα διαβιβάζει το «Παρουσιολόγιο Εθελοντών» κάθε μήνα στην Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΔΑΕ), ώστε να καταχωρούνται οι ώρες εθελοντικής εργασίας των εθελοντών στο Μητρώο.
 • Θα ελέγχει τη συμπεριφορά των εθελοντών οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν την ανάλογη συμπεριφορά
 • Θα μπορεί και οφείλει να εισηγηθεί προς την ομάδα εργασίας την παύση των αρμοδιοτήτων του εθελοντή (ήτοι τη διαγραφή του εθελοντή από το Μητρώο Εθελοντών) εφόσον αυτός επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη της εθελοντικής ομάδας ή προς τους υπαλλήλους του νοσοκομείου, ή προς τους χρήστες υπηρεσιών υγείας-ασθενών, ή του κοινωνικού συνόλου εν γένει, οικειοποιείται ή και καταστρέφει υλικά του Νοσοκομείου, χρησιμοποιεί την ιδιότητα και προβαίνει σε αντιποίηση αρχής για προσωπικό όφελος και τέλος παραβαίνει τις αρμοδιότητές του.

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) με τους υπεύθυνους Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας κάθε τμήματος ή τομέα ή της αρμοδίας ειδικότητας, θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να σχεδιάζει τις εθελοντικές δράσεις που προτίθεται να πραγματοποιήσει.

Στις συνεδριάσεις αυτές κατά περίπτωση θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι εθελοντές εκάστοτε τμήματος ή τομέα.

 

Οι υπεύθυνοι Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας στη συνέχεια θα εισηγούνται τις εθελοντικές δράσεις στην Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) ώστε να προβεί στην υλοποίησή τους καθώς και στην κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Εθελοντισμού αλλά και στον καθορισμό κοινού τρόπου αξιολόγησης όλων των υποψηφίων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων στο Γ.Ν.Λαμίας

 

Ο υπεύθυνος κάθε φορά για την Επίβλεψη και Υποστήριξη των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι:

Ο κάθε εθελοντής είναι ξεχωριστή προσωπικότητα και επομένως τα κίνητρα διαφέρουν και η κατανομή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων θα πρέπει να γίνεται βάσει  των  προσόντων των εθελοντών προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη απόδοση και την μεγαλύτερη ικανοποίηση του εθελοντή