Έργο και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΔΑΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Νοσοκομείου, με την αριθμ. 21/18-9-18 θέμα 4ο απόφαση του όρισε Τετραμελή Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΔΑΕ), η οποία θα έχει το κάτωθι έργο και αρμοδιότητες:

 

α) Αξιολόγηση - Σχεδιασμός:

 • Παραλαβή των αιτήσεων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων
 • Αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων
 • Προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση των ικανοτήτων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων
 • Επιλογή των κατάλληλων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων
 • Ενημέρωση των αρμοδιοτήτων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.
 • Προσδιορισμός των αναγκών των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.
 • Ενημέρωση των προτύπων εγγράφων των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.
 • Διαχείριση και επίβλεψη της σωστής λειτουργίας προγραμμάτων προγραμματισμού.
 • Επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο εθελοντή και την εθελοντική ομάδα
 • Διαδικασία  απόρριψης και επιλογής εθελοντών και εθελοντικών ομάδων
 • Συνεργασία με φορείς επιλογής προσωπικού για την πλήρωση θέσεων εθελοντικής εργασίας.

 

β) Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση:

 • Επικοινωνία με τους εθελοντές – παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών.
 • Αποστολή όλων των σχετικών πληροφοριών στους εθελοντές και στις εθελοντικές ομάδες.
 • Προετοιμασία εθελοντή για την πρώτη ημέρα της εθελοντικής του εργασίας.
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχούς εκπαίδευσης σε συνεργασία με το ΑΤΕΠΕΣΕ.
 • Δημιουργία συμφωνητικού μεταξύ του νοσοκομείου και του εθελοντή ή εθελοντικής ομάδας στο οποίο καταγράφονται και συμφωνούνται οι απαιτήσεις του νοσοκομείου, οι αρμοδιότητες των εθελοντών και οι ώρες εργασίας και το χρονικό διάστημα που θα εργάζονται εθελοντικά.

 

γ) Διαδικασία Διαχείρισης των Εθελοντών

 • Θέσπιση διαδικασία μηνιαίας αναφοράς, διαχείρισης  των  εθελοντικών εργασιών
 • Εποπτική άτυπη παρακολούθηση, ανά τακτά χρονικά της προόδου των εθελοντών.
 • Επίσημη αξιολόγηση της εθελοντικής εργασίας βάσει προκαθορισμένων στόχων.
 • Εμπλοκή των εθελοντών στην λήψη οργανωτικών αποφάσεων και διαρκής ενημέρωση για την έκβαση τους.
 • Καθορισμός κριτηρίων ικανοποίησης των εθελοντών. 

 

δ) Διαχείριση  Αποχώρησης εθελοντών

 • Αξιολόγηση και προώθηση θεμάτων  που αναγνωρίζονται κατά την διαδικασία αποχώρησης.
 • Πραγματοποίηση συναντήσεων προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση του εθελοντή.
 • Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για την αποχώρηση των εθελοντών.
 • Σύνταξη βεβαίωσης εθελοντικής εργασίας και συστατικής επιστολής.
 • Ενημέρωση σχετικών εγγράφων από τους εθελοντές.

 

ε) Διαχείριση παλαιών εθελοντών

 • Διατήρηση επαφής με παλαιούς εθελοντές.
 • Αποστολή ενημερωτικών εντύπων προς παλαιούς εθελοντές.
 • Εμπλοκή παλαιών εθελοντών στην διαδικασία διοργάνωσης και σχεδιασμού εθελοντικών εκδηλώσεων.