Διαδικασία αποχώρησης των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων

α) Λύση  της  εθελοντικής εργασίας

Η λύση της συμφωνίας για παροχή εθελοντικής εργασίας  μπορεί να συμβεί  μετά από:

  • Την ολοκλήρωση  εθελοντικού έργου ή προγράμματος.
  • Επιθυμία του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας και αφού έχουν πλήρως συζητηθεί οι λόγοι  αποχώρησής του.
  • Απόφαση  του φορέα  όταν διαπιστωθεί  ακαταλληλότητα του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας σε σχέση με τις αρμοδιότητές του.

 

β) Συνέντευξη αποχώρησης

Η διαδικασία αποχώρησης του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας θα περιλαμβάνει την συμπλήρωση «Έντυπο Αποχώρησης Εθελοντή & Εθελοντικής Ομάδας» καθώς και συνάντηση με τον Υπεύθυνο Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας και την Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε) όπου θα αναπτύξει τις σκέψεις του πάνω στα θέματα που αναφέρθηκαν στην φόρμα αποχώρησης.

Η φόρμα αποχώρησης αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο υποβολής των ερωτημάτων, κοινοποίησης των προβλημάτων καθώς και των θετικών εμπειριών που αντιμετωπίστηκαν κατά την διάρκεια της εθελοντικής εργασίας.

 

Αν συμφωνηθεί η αποχώρηση του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας η Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Νοσοκομείου την λύση της συμφωνίας για παροχή εθελοντικής εργασίας του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας και το Δ.Σ. με απόφασή του λύει την συμφωνία και διαγράφει από το Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας του Γ.Ν.Λαμίας