ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας ,με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με καθεστώς παροχής υπηρεσιών και προς τούτο έκδοση αντίστοιχων δελτίων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών του ιατρού προς το Νοσοκομείο στους προσερχόμενους ασθενείς , στους χώρους του Νοσοκομείου Λαμίας .