ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για όλες τις ειδικότητες της τεχνικής υπηρεσίας του Γ.Ν. Λαμίας» CPV:35810000-5, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.064,60€ χωρίς Φ.Π.Α, 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2020.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
26.10.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
08.11.2021
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon b-_23106_prosklisi_gia_map_tehnikis_ypiresias_o0554690vm-yxps.pdf333.58 KB