ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ιματισμού» (CPV:39518000-6, 18110000-3) ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.129,03 € χωρίς Φ.Π.Α & 20.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,  και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2020.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
27.10.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
10.11.2021
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon imatismos_.pdf2.6 MB