ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Κ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος  του Γ.Ν. Λαμίας για την «Αναβάθμιση δικτύου εγκαταστάσεων κλειστών δοχείων διαστολής του πέτρινου κτιρίου και Ν.Κ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.     

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
27.10.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
16.11.2022