ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Γ.Ν. Λαμίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση σιτών για την κάλυψη αναγκών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 44192000-2), ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.790,00 € χωρίς Φ.Π.Α & 30.739,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας, στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
05.09.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
27.09.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 22proc011185521-file14.pdf456.13 KB