ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την Προμήθεια: «Αντικατάσταση ανοδίων συστήματος καθοδικής προστασίας στα υδραυλικά δίκτυα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.250,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 11.470,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ. 2022.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
13.10.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
31.10.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 22proc011419583.pdf1.05 MB