ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ " ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την « Προμήθεια Υλικών Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 31681410-0 –Ηλεκτρολογικό υλικό), ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.736,70 € χωρίς Φ.Π.Α & 36.873,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας, στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
16.05.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
26.05.2022