ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ »

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ««ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» , κατόπιν έρευνας αγοράς, για τρεις
(3) μήνες, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.» για
τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 29.275,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ
1311, CPV 33140000-3, 33141200-2, 33141210-5, 33194100-7.

 

Συνημμένα

1. Η Πρόσκληση

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
11.08.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
19.08.2021
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 21proc009047685_prosklisi_572.pdf89.53 KB
Αρχείο teyd.docx26.35 KB