ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη 2022   Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Άνω των Ορίων
για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια : «ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» CPV:09121200-5-
(Αέριο μέσω αγωγών), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά αποκλειστικά μόνο  βάσει της τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης
Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
22.09.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
31.10.2022