ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Oμάδα Α’: Πράσινος Ιματισμός (CPV:39518000-6) ενδεικτικού προϋπολογισμού για ένα έτος 9.904,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.808,50 € & Ομάδα Β’: Μπλούζες Χειρουργείου Πολλαπλών Χρήσεων (CPV:18110000-3) ενδεικτικού προϋπολογισμού για ένα έτος 10.093,60€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.187,20€ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ19.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
12.08.2020
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
25.08.2020
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_royhismoy_epaggelmatikis_hrisis.pdf345.17 KB