ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV: 33140000-3, 33162200-5, 33170000-2, 39830000-9 )» για είδη που δεν κατακυρώθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό,προϋπολογισθείσας δαπάνης 99.776,55 € πλέον ΦΠΑ για ένα (1) έτος(123.306,65 € με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 199.553,10 € πλέον ΦΠΑ (246.613,29 € με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2019, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
01.11.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
17.11.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon adam_221024_diakiryxi.pdf728.9 KB