ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (CPV: 14420000-1 )»  ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (CPV: 14420000-1 )» προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ με ΦΠΑ για ένα (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης για δυο (2) επιπλέον έτη , συνολικά προΫπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ με ΦΠΑ , στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2022 για τισ ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
15.09.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
03.10.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 2_diakiryxi_22proco11227803.pdf2.17 MB