ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΑ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «ΚΑΥΣΙΜΑ » (CPV:09100000-0) ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.612,90 €πλέον ΦΠΑ (95.000,00 € με ΦΠΑ), με Δικαίωμα Προαίρεσης για δυο (2) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 229.838,71€ πλέον ΦΠΑ (285.000,00€ με ΦΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά νομό, όπως αυτή διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
17.05.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
16.06.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 22proc010562209_diakiryxifile.pdf1.56 MB