ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

                                                                                       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν. Λαμίας για την Προμήθεια, «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ»,

προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.741,935€ χωρίς ΦΠΑ (22.000,00€ με ΦΠΑ) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας-Τιμής

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
11.08.2020
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
25.08.2020
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon systima_laser_co2_me_scanner_plastikis_heiroyrgikis.pdf2.23 MB