ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ-ΜΕΘ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ-ΜΕΘ» (CPV: 33181200-4) για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 233.003,00€ πλέον ΦΠΑ(263.293,39€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα έτος (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτού για δύο (2) ακόμη έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 699.009,00€ πλέον ΦΠΑ (789.880,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
03.11.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
01.12.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 22proc011533503.pdf2.18 MB