ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ"

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια: «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ » (CPV: 33140000-3), για τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.150,00€ πλέον ΦΠΑ (10.499,00€ με ΦΠΑ) για ένα (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.300,00€ πλέον ΦΠΑ (20.998,00€ με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του  ΠΥΥ 2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
06.10.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
01.11.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_neyroheiroyrgika_eidi.pdf695.31 KB