ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (CPV:33698100-0)» ΤΟΥ ΠΠΥΥ2020, ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προμήθειας «Αντιδραστηρίων μικροβιολογικών εξετάσεων (CPV:33698100-0)» του ΠΠΥΥ 2020, για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, προϋπολογισμού δαπάνης 20.368,70€ πλέον ΦΠΑ (29.532,01€ ΜΕ ΦΠΑ) για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) ακόμη έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.553,05€ πλέον ΦΠΑ (44.928,01€ με ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 
 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
22.09.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
10.10.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 220922_diakiryxi_22proc011286922-.pdf721.46 KB