ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Προμήθεια: « Ηλεκτρολογικού Υλικού» (CPV:31681410-0 ) προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.387,00 € χωρίς Φ.Π.Α & 60.000,00€ με Φ.Π.Α για ένα (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 96.774,19€ χωρίς ΦΠΑ & 120.000,00 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
15.09.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
06.10.2021