ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» (CPV: 33140000-3, 33692000-7) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων

για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» (CPV: 33140000-3, 33692000-7) για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.119,60€ πλέον ΦΠΑ (129.570,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα έτος (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτού για δύο (2) ακόμη έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 360.358,80€ πλέον ΦΠΑ (388.710,43€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
22.02.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
03.04.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 23proc012176416_diakiryxi.pdf2.07 MB