ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ » ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ » (CPV: 85111810-1) προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.470,89€ πλέον ΦΠΑ (259.743,90€ με ΦΠΑ) για δύο (2) έτη, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 314.206,33€ πλέον ΦΠΑ(389.615,85€ με ΦΠΑ) , στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
12.05.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
16.06.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 220512_diakiryxi_22proc010538292.pdf801.75 KB