ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ « ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ »

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Υπηρεσία : « Εξειδικευμένη προληπτική συντήρηση, έλεγχο, τεχνική υποστήριξη και πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των ιατρικών αέριων του Γ. Ν. Λαμίας, με συνυπολογισμό του κόστους των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων» (CPV: 45259000-7- Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.667,42 € χωρίς Φ.Π.Α & 30.600,00 € με Φ.Π.Α για δύο (2) έτη, με Δικαίωμα Προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.016,13 € χωρίς Φ.Π.Α & 45.900 ,00€ με Φ.Π.Α, στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
05.11.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
23.11.2021