Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 59 λεπτά 47 δευτερόλεπτα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 19/10/2021 09:04:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ4Μ4690ΒΜ-ΧΩΦ

Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων για την απασχόληση των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων του 3ου 3μήνου 2021.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων για την απασχόληση των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων του 3ου 3μήνου 2021.
Ημ/νια: 19/10/2021 08:10:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΖΚ4690ΒΜ-0ΒΛ

Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. Β/21597/07-10-2021 Πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2, 33140000-3, 33141210-5, 33194100-7), με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς ,μέσω ...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. Β/21597/07-10-2021 Πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV: 33141200-2, 33140000-3, 33141210-5, 33194100-7), με απευθείας ανάθεση κατόπιν έρευνας αγοράς ,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies (αρ. 572/2021 Πρόσκληση), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.275,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λαμίας, για διάστημα τριών (3) μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής .
Ημ/νια: 18/10/2021 21:22:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΓΗ4690ΒΜ-Θ1Ρ

Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας, με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, συνολικής δαπάνης 29.334,80€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας, με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, συνολικής δαπάνης 29.334,80€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
Ημ/νια: 18/10/2021 21:20:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΖΙ4690ΒΜ-1ΜΠ

Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ. 01.3551/17-12-2020 ισχύουσας Σύμβασης για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης , με την ανάδοχο εταιρεία ...

Θέμα: Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ. 01.3551/17-12-2020 ισχύουσας Σύμβασης για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ», για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης , με την ανάδοχο εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», συνολικού ποσού 20.801,57€ πλέον ΦΠΑ (25.793,94€ με ΦΠΑ)στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2019 .
Ημ/νια: 18/10/2021 21:18:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ874690ΒΜ-ΓΗ3

Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής Αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (i-supplies) της αριθμ. 570 Πρόσκλησης για την «Προμήθεια με έρευνα αγοράς υλικών αναλωσίμων για τους αναπνευστήρες model...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής Αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (i-supplies) της αριθμ. 570 Πρόσκλησης για την «Προμήθεια με έρευνα αγοράς υλικών αναλωσίμων για τους αναπνευστήρες model LYRAX2 του Γ.Ν Λαμίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 9.424,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 18/10/2021 21:17:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Μ54690ΒΜ-ΠΦ6

Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/21325/05-10-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της αριθμ. 568/27-07-2021 Πρόσκλησης που αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (i-supplies) για την προμήθεια με...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/21325/05-10-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της αριθμ. 568/27-07-2021 Πρόσκλησης που αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (i-supplies) για την προμήθεια με έρευνα αγοράς «Κλιβάνου Υγρής Αποστείρωσης για τις ανάγκες του Οδοντιατρικού Τμήματος ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» με κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής .
Ημ/νια: 18/10/2021 21:15:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3214690ΒΜ-854

Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς ενός(1) ψυγείου τύπου mini- bar ’’ από τον κ. ΤΡΑΝΤΑ ΔΗΜΟ ” για την εξυπηρέτηση νοσηλευτικών ή διοικητικών αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς ενός(1) ψυγείου τύπου mini- bar ’’ από τον κ. ΤΡΑΝΤΑ ΔΗΜΟ ” για την εξυπηρέτηση νοσηλευτικών ή διοικητικών αναγκών του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 18/10/2021 21:13:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ364690ΒΜ-ΟΑΞ

Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς ενός(1) καναπέ ΜΑΥΡΟ ΗΜ30.30.02 DIMOS PU 2Θ, αξίας 229,90€’’ από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. ” για τις ανάγκες της ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση “Δωρεάς ενός(1) καναπέ ΜΑΥΡΟ ΗΜ30.30.02 DIMOS PU 2Θ, αξίας 229,90€’’ από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. ” για τις ανάγκες της ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 18/10/2021 21:12:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΡ14690ΒΜ-Π45

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για την « Επισκευή του αερόψυκτου ψύκτη του οίκου FYROGENIS στο κτίριο ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π» CPV: 45331200-8 ευθύνης του Γ. Ν. Λαμίας από την συντηρήτρια εταιρεία ‘’ΕNERKLIMA-ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ” AΦΜ: 112428914 , ...

Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για την « Επισκευή του αερόψυκτου ψύκτη του οίκου FYROGENIS στο κτίριο ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π» CPV: 45331200-8 ευθύνης του Γ. Ν. Λαμίας από την συντηρήτρια εταιρεία ‘’ΕNERKLIMA-ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ” AΦΜ: 112428914 , συνολικού κόστους χιλίων εννιακοσίων πενήντα ευρώ ( 1.950,00€) χωρίς Φ.Π.Α & δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαοχτώ ευρώ (2.418,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Ημ/νια: 18/10/2021 21:10:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΩΝ4690ΒΜ-ΓΤΙ

Λήψη Απόφασης επί του Β/21966/12-10-2021 πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης Α ΄Επαναληπτικής έρευνας αγοράς για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την συντήρηση εγκαταστάσεων των κεντρικών...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του Β/21966/12-10-2021 πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης Α ΄Επαναληπτικής έρευνας αγοράς για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την συντήρηση εγκαταστάσεων των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (ΚΚΜ) του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV: 42512500-3 Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων), ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α &27.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2020.
Ημ/νια: 18/10/2021 21:08:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΤΓ4690ΒΜ-ΣΤ3

Λήψη Απόφασης επί του Β/21167/4-10-2021 πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «Εργασίες για την αποξήλωση σαθρών επιχρισμάτων ασβεστοκονιαμάτων από την οροφή της...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του Β/21167/4-10-2021 πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «Εργασίες για την αποξήλωση σαθρών επιχρισμάτων ασβεστοκονιαμάτων από την οροφή της πυλωτής του ισογείου του κτιρίου ΙΙΙ του πέτρινου κτιρίου στο Γ. Ν. Λαμίας » ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.380,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 1.711,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α & «Εργασίες στο 2ο όροφο του κτιρίου ΙΙΙ στο πέτρινο κτίριο και στη Μ.Ε.Θ. COVID 19 στο Γ. Ν. Λαμίας » ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής από το ΠΠΥΥ 2020.
Ημ/νια: 18/10/2021 21:06:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΜΛ4690ΒΜ-ΥΙΡ

Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρ. 01.2562/30-10-2020 ισχύουσας Σύμβασης για την ‘Σίτιση Ασθενών & Εφημερευόντων Ιατρών του ΓΝ Λαμίας’ για επιπλέον δύο (2) έτη με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης , με την ανάδοχο εταιρεία ...

Θέμα: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αρ. 01.2562/30-10-2020 ισχύουσας Σύμβασης για την ‘Σίτιση Ασθενών & Εφημερευόντων Ιατρών του ΓΝ Λαμίας’ για επιπλέον δύο (2) έτη με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης , με την ανάδοχο εταιρεία ‘ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΕ-ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ, συνολικού ποσού 938.713,60€ πλέον ΦΠΑ (1.060.746,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2018.
Ημ/νια: 18/10/2021 07:58:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΓΕ4690ΒΜ-1Β3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/10/2021 14:55:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΧΞ4690ΒΜ-Σ79

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/10/2021 14:49:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ6Α4690ΒΜ-Γ2Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/10/2021 14:47:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ2Φ4690ΒΜ-ΑΟΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/10/2021 14:43:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚ54690ΒΜ-Φ3Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/10/2021 14:39:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ2Υ4690ΒΜ-7Ε7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/10/2021 14:34:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΑΨ4690ΒΜ-330

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/10/2021 14:28:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΓΑ4690ΒΜ-90Ξ

Σελίδες