Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 25 λεπτά

ΧΕ-203

Θέμα: ΧΕ-203
Ημ/νια: 23/02/2021 09:39:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΓΒ4690ΒΜ-Α1Μ

ΧΕ-200

Θέμα: ΧΕ-200
Ημ/νια: 23/02/2021 09:37:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΡΟ4690ΒΜ-7Χ7

ΧΕ-198

Θέμα: ΧΕ-198
Ημ/νια: 23/02/2021 09:36:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΛΕ4690ΒΜ-ΔΚΑ

ΧΕ-195

Θέμα: ΧΕ-195
Ημ/νια: 23/02/2021 09:35:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΔΕ4690ΒΜ-ΓΥ7

ΧΕ-194

Θέμα: ΧΕ-194
Ημ/νια: 23/02/2021 09:34:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΣΤ4690ΒΜ-ΦΧΩ

ΧΕ-190

Θέμα: ΧΕ-190
Ημ/νια: 23/02/2021 09:33:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ3Π4690ΒΜ-ΦΣΚ

ΧΕ-191

Θέμα: ΧΕ-191
Ημ/νια: 23/02/2021 09:33:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΕΨ4690ΒΜ-58Λ

ΧΕ-189

Θέμα: ΧΕ-189
Ημ/νια: 23/02/2021 09:32:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π2Ε4690ΒΜ-1Χ4

ΧΕ-188

Θέμα: ΧΕ-188
Ημ/νια: 23/02/2021 09:30:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΛΤ4690ΒΜ-ΩΙΚ

ΧΕ-186

Θέμα: ΧΕ-186
Ημ/νια: 23/02/2021 09:29:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ8Ξ4690ΒΜ-ΒΙΞ

ΧΕ-185

Θέμα: ΧΕ-185
Ημ/νια: 23/02/2021 09:27:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3034690ΒΜ-ΝΣΓ

«Λήψη απόφασης επί του με αριθμ. πρωτ. Β/4009/18-02-2021 Πρακτικού Τεχνικο-Oικονομικής αξιολόγησης του υπ΄αριθμ. 425/25-07-2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας i-supplies , για την προμήθεια «Αναισθησιολογικό, Επιδεσμικό, Ορθοπεδικό Υλικό...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του με αριθμ. πρωτ. Β/4009/18-02-2021 Πρακτικού Τεχνικο-Oικονομικής αξιολόγησης του υπ΄αριθμ. 425/25-07-2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας i-supplies , για την προμήθεια «Αναισθησιολογικό, Επιδεσμικό, Ορθοπεδικό Υλικό και Ράμματα», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας για τρεις (3) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.334,33€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 23/02/2021 06:15:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ5Θ4690ΒΜ-Α6Λ

«Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. Β/2362/29-01-2021 Πρακτικού Τεχνικο-Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας «Παρακολούθηση της Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων της Γενικής Λογιστικής , Εφαρμογή ...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. Β/2362/29-01-2021 Πρακτικού Τεχνικο-Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας «Παρακολούθηση της Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων της Γενικής Λογιστικής , Εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής για το οικονομικό έτος 2020 και υποβολή του εντύπου Ν , Ε2 , Ε3,» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.500,00€ με ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 23/02/2021 06:14:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61Ξ44690ΒΜ-ΒΡ9

«Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού που αφορούν την μίσθωση (4) θέσεων στάθμευσης ταξί προς εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων, των επισκεπτών και του προσωπικού του Νοσοκομείου, με κριτήριο...

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού που αφορούν την μίσθωση (4) θέσεων στάθμευσης ταξί προς εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων, των επισκεπτών και του προσωπικού του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα που καθορίζεται στο ποσό των 40,00€ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου χρονικής διάρκειας 2 ετών .
Ημ/νια: 23/02/2021 06:12:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ8Ε4690ΒΜ-0ΑΗ

«Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέων μελών της επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης»

Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέων μελών της επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης»
Ημ/νια: 23/02/2021 06:10:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω53Δ4690ΒΜ-3ΥΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΣΤΙΣ 23-02-2021

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΣΤΙΣ 23-02-2021
Ημ/νια: 22/02/2021 15:00:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΗ44690ΒΜ-Γ6Θ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ
Ημ/νια: 22/02/2021 14:35:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Λ64690ΒΜ-Β9Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2021 14:23:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 693Γ4690ΒΜ-0ΘΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/02/2021 14:23:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 95ΓΥ4690ΒΜ-ΖΚΥ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜ,ΟΑΕΔ 12/2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜ,ΟΑΕΔ 12/2020
Ημ/νια: 22/02/2021 13:48:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΓΑ4690ΒΜ-Σ6Γ

Σελίδες