Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 25 λεπτά

ΧΕ-102

Θέμα: ΧΕ-102
Ημ/νια: 24/02/2021 09:22:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α5Ζ4690ΒΜ-ΒΒΒ

ΧΕ-101

Θέμα: ΧΕ-101
Ημ/νια: 24/02/2021 09:22:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ3Χ4690ΒΜ-ΔΔ5

ΧΕ-100

Θέμα: ΧΕ-100
Ημ/νια: 24/02/2021 09:21:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΕΙ4690ΒΜ-ΘΤΕ

ΧΕ-98

Θέμα: ΧΕ-98
Ημ/νια: 24/02/2021 09:15:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΩ44690ΒΜ-ΚΤΝ

«Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2020 για το Γ.Ν. Λαμίας.»

Θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2020 για το Γ.Ν. Λαμίας.»
Ημ/νια: 23/02/2021 16:14:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΙΙ4690ΒΜ-ΜΙ6

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΕΞΩΤ.ΟΔΟΝΤ.ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΕΞΩΤ.ΟΔΟΝΤ.ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
Ημ/νια: 23/02/2021 13:16:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ754690ΒΜ-ΣΒ6

Προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ» με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία και εναρμονισμένες στο Παρατηρητήριο Τιμών, συνολικής δαπάνης 207,355 € με ΦΠΑ

Θέμα: Προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ» με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία και εναρμονισμένες στο Παρατηρητήριο Τιμών, συνολικής δαπάνης 207,355 € με ΦΠΑ
Ημ/νια: 23/02/2021 13:08:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π274690ΒΜ-7ΗΘ

ΧΕ-182

Θέμα: ΧΕ-182
Ημ/νια: 23/02/2021 13:01:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Β4Ξ4690ΒΜ-ΒΩ6

ΧΕ-122

Θέμα: ΧΕ-122
Ημ/νια: 23/02/2021 12:58:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΒΠ4690ΒΜ-9Λ4

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 23/02/2021 12:58:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ644690ΒΜ-1Ξ8

ΧΕ-94

Θέμα: ΧΕ-94
Ημ/νια: 23/02/2021 12:56:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΖΖ4690ΒΜ-6ΝΜ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 23/02/2021 12:51:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ884690ΒΜ-ΗΣΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ELEGANZA OIKOY WISSNER

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ELEGANZA OIKOY WISSNER
Ημ/νια: 23/02/2021 11:53:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΝ4690ΒΜ-9Χ6

Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Πράσινου Ιματισμού (CPV:39518000-6) ενδεικτικού προϋπολογισμού για ένα έτος 3.753,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.507,43€ ,για...

Θέμα: Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Πράσινου Ιματισμού (CPV:39518000-6) ενδεικτικού προϋπολογισμού για ένα έτος 3.753,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.507,43€ ,για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ19.
Ημ/νια: 23/02/2021 11:42:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Β684690ΒΜ-1ΟΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 23/02/2021 10:26:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Η34690ΒΜ-2ΧΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 23/02/2021 10:25:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΑΟ4690ΒΜ-Μ0Ψ

ΧΕ-209

Θέμα: ΧΕ-209
Ημ/νια: 23/02/2021 09:46:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΝΑ4690ΒΜ-ΣΟΙ

ΧΕ-208

Θέμα: ΧΕ-208
Ημ/νια: 23/02/2021 09:44:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ1Θ4690ΒΜ-5ΓΟ

ΧΕ-204

Θέμα: ΧΕ-204
Ημ/νια: 23/02/2021 09:41:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΗΤ4690ΒΜ-7ΒΘ

Προμήθεια ψηφοδελτίων για την διενέργεια των εκλογών που αφορά την ανάδειξη εκπροσώπων ιατρών και του λοιπού προσωπικού στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ψηφοδελτίων για την διενέργεια των εκλογών που αφορά την ανάδειξη εκπροσώπων ιατρών και του λοιπού προσωπικού στο Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 23/02/2021 09:41:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΣΔ4690ΒΜ-ΝΦΠ

Σελίδες