ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 14:30:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΥΧ4690ΒΜ-ΤΣΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 14:28:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΡΖ4690ΒΜ-ΑΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 14:26:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΖΔ4690ΒΜ-Ψ5Ψ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 14:23:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΙΗ4690ΒΜ-Σ86

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 14:22:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΤΙ4690ΒΜ-ΜΣΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 14:21:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ8Π4690ΒΜ-ΜΛ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΠΔ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΠΔ
Ημ/νια: 11/05/2022 14:03:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ874690ΒΜ-ΩΦΕ

Προμήθεια ενός ( 1) παλμικού οξύμετρου δακτύλου για το φορητό μόνιτορ με SN: BSM-2301 Κ της εταιρείας NIHON KOHDEN για τις ανάγκες της Γαστρεντερολογικής μονάδας του Γ.Ν Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια ενός ( 1) παλμικού οξύμετρου δακτύλου για το φορητό μόνιτορ με SN: BSM-2301 Κ της εταιρείας NIHON KOHDEN για τις ανάγκες της Γαστρεντερολογικής μονάδας του Γ.Ν Λαμίας.
Ημ/νια: 11/05/2022 13:05:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΟ04690ΒΜ-0ΞΣ

Προμήθεια φύλλων (5 πακέτα) Α4 χρώματος Λευκό για δημιουργία Κάρτας Οφθαλμολογικής εξέτασης για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού ιατρείου του Γ.Ν. Λαμίας του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια φύλλων (5 πακέτα) Α4 χρώματος Λευκό για δημιουργία Κάρτας Οφθαλμολογικής εξέτασης για τις ανάγκες του Οφθαλμολογικού ιατρείου του Γ.Ν. Λαμίας του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 11/05/2022 12:37:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΛ44690ΒΜ-ΦΕΕ

Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ » (CPV: 85146000-4) προϋπολογισθείσας δαπάνης 78.519,12€ πλέον ΦΠΑ (87.873,00€ με ΦΠΑ) για ένα (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 235.557,36 πλέον ΦΠΑ(263...

Θέμα: Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ » (CPV: 85146000-4) προϋπολογισθείσας δαπάνης 78.519,12€ πλέον ΦΠΑ (87.873,00€ με ΦΠΑ) για ένα (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 235.557,36 πλέον ΦΠΑ(263.618,99€ με ΦΠΑ) , στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Ημ/νια: 11/05/2022 11:54:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99ΦΗ4690ΒΜ-ΞΞΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ(3) ΜΗΝΩΝ» 5.747,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 1261, CPV 30192700-8.

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ(3) ΜΗΝΩΝ» 5.747,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 1261, CPV 30192700-8.
Ημ/νια: 11/05/2022 11:17:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΓΟ4690ΒΜ-22Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 11/05/2022 10:35:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΝ44690ΒΜ-5ΕΒ

Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικων βιοχημικων εξετασεων

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικων βιοχημικων εξετασεων
Ημ/νια: 11/05/2022 09:15:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚΙ4690ΒΜ-ΟΝ7

Απόφαση χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου

Θέμα: Απόφαση χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου
Ημ/νια: 11/05/2022 09:12:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΗ44690ΒΜ-1ΚΝ

Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην ειδικευόμενου γιατρού Παιδιατρικής του Γ.Ν.Λαμίας κ. Σταμούλη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών για τα έτη 2021 και 2022

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην ειδικευόμενου γιατρού Παιδιατρικής του Γ.Ν.Λαμίας κ. Σταμούλη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών για τα έτη 2021 και 2022
Ημ/νια: 10/05/2022 17:35:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63594690ΒΜ-Μ2Ω

Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν.Λαμίας Πατσαρούχα Βασιλικής του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν.Λαμίας Πατσαρούχα Βασιλικής του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021
Ημ/νια: 10/05/2022 17:34:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ95Υ4690ΒΜ-ΨΜ7

Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην ειδικευόμενου γιατρού Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Γ.Ν Λαμίας κ. Καραμπιτσάκου Θεόδωρου του Παναγιώτη, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικής άδειας έτους 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην ειδικευόμενου γιατρού Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Γ.Ν Λαμίας κ. Καραμπιτσάκου Θεόδωρου του Παναγιώτη, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικής άδειας έτους 2021
Ημ/νια: 10/05/2022 17:29:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1254690ΒΜ-ΛΙ6

Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν Λαμίας Ρουμελιώτη Νίκης του Λουκά, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών Βοηθών Νοσηλευτικής, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν Λαμίας Ρουμελιώτη Νίκης του Λουκά, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών Βοηθών Νοσηλευτικής, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021
Ημ/νια: 10/05/2022 17:27:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΑΘ4690ΒΜ-Β6Δ

Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν Λαμίας Τυραϊδή Αρετής του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν Λαμίας Τυραϊδή Αρετής του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021
Ημ/νια: 10/05/2022 17:25:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8444690ΒΜ-Ζ2Χ

Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν Λαμίας Μακρυγιάννη Κοσμά του Αντωνίου, κλάδου ΤΕ Ακτινολογίας - Ραδιολογίας, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν Λαμίας Μακρυγιάννη Κοσμά του Αντωνίου, κλάδου ΤΕ Ακτινολογίας - Ραδιολογίας, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021
Ημ/νια: 10/05/2022 17:20:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΧ24690ΒΜ-ΟΥ0

Σελίδες