ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Θέμα: ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 05/04/2021 13:43:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΑΘ4690ΒΜ-3ΝΖ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 05/04/2021 13:41:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΜΩ4690ΒΜ-6ΓΡ

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικο - Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Πράσινος Ιματισμός (CPV:39518000-6)»ενδεικτικού προϋπολογισμού για ένα έτος 3.753,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικο - Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Πράσινος Ιματισμός (CPV:39518000-6)»ενδεικτικού προϋπολογισμού για ένα έτος 3.753,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.507,43€ ,για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής,στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ19.
Ημ/νια: 05/04/2021 13:21:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ2Κ4690ΒΜ-Λ5Υ

‘Διαχείριση Μολυσματικών με Χαρτοκιβώτια’(CPV:90500000-2) του ΓΝΛαμίας από την εταιρεία ‘ECOSTER ΑΕ’(ΑΦΜ: 997149376) για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αρχομένης από 01-12-2020 έως τις 31-12-2020, συνολικής δαπάνης 12.076,97€ πλέον ΦΠΑ (14.975,44€...

Θέμα: ‘Διαχείριση Μολυσματικών με Χαρτοκιβώτια’(CPV:90500000-2) του ΓΝΛαμίας από την εταιρεία ‘ECOSTER ΑΕ’(ΑΦΜ: 997149376) για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αρχομένης από 01-12-2020 έως τις 31-12-2020, συνολικής δαπάνης 12.076,97€ πλέον ΦΠΑ (14.975,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ημ/νια: 05/04/2021 13:14:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω80Ο4690ΒΜ-6ΡΦ

Διαχείριση Μολυσματικών με Χαρτοκιβώτια(CPV:90500000-2) του ΓΝΛαμίας από την εταιρεία ‘ECOSTER ΑΕ’(ΑΦΜ: 997149376) για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αρχομένης από 01-12-2020 έως τις 31-12-2020, συνολικής δαπάνης 12.074,18€ πλέον ΦΠΑ (14.971,98€...

Θέμα: Διαχείριση Μολυσματικών με Χαρτοκιβώτια(CPV:90500000-2) του ΓΝΛαμίας από την εταιρεία ‘ECOSTER ΑΕ’(ΑΦΜ: 997149376) για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αρχομένης από 01-12-2020 έως τις 31-12-2020, συνολικής δαπάνης 12.074,18€ πλέον ΦΠΑ (14.971,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ημ/νια: 05/04/2021 13:11:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΓΥ4690ΒΜ-5ΡΒ

Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής Αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (i-supplies) της αριθμ. 502 Πρόσκλησης για την Προμήθεια ανταλλακτικών (καλωδίων τροφοδοσίας) για την επισκευή των...

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Τεχνικο-οικονομικής Αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (i-supplies) της αριθμ. 502 Πρόσκλησης για την Προμήθεια ανταλλακτικών (καλωδίων τροφοδοσίας) για την επισκευή των κλινών τύπου eleganza του οίκου Wissner της Καρδιολογικής , Ουρολογικής και Χειρουργικής Κλινικής του Γ. Ν Λαμίας (CPV: 34913000-0), ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.668,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 2.068,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Ημ/νια: 05/04/2021 12:18:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω32Η4690ΒΜ-2ΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2021 12:14:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΟ04690ΒΜ-ΧΔ0

Προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση SARS COV 2 και γρίπης

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση SARS COV 2 και γρίπης
Ημ/νια: 05/04/2021 10:04:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ62Ο4690ΒΜ-Δ3Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2021 09:51:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ7Θ4690ΒΜ-ΜΟΨ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 05/04/2021 09:38:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΑ44690ΒΜ-Ι7Ν

ΧΕ-428

Θέμα: ΧΕ-428
Ημ/νια: 05/04/2021 09:37:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΛΥ4690ΒΜ-ΡΗ7

ΧΕ-427

Θέμα: ΧΕ-427
Ημ/νια: 05/04/2021 09:36:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΦΖ4690ΒΜ-ΑΝ9

ΧΕ-426

Θέμα: ΧΕ-426
Ημ/νια: 05/04/2021 09:35:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΖ84690ΒΜ-ΥΥΥ

ΧΕ-425

Θέμα: ΧΕ-425
Ημ/νια: 05/04/2021 09:34:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΙΞ4690ΒΜ-ΡΤ6

ΧΕ-424

Θέμα: ΧΕ-424
Ημ/νια: 05/04/2021 09:34:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ564690ΒΜ-82Ω

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘ-ΜΑΦ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘ-ΜΑΦ
Ημ/νια: 05/04/2021 09:33:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΨΗ4690ΒΜ-ΩΩΨ

ΧΕ-423

Θέμα: ΧΕ-423
Ημ/νια: 05/04/2021 09:33:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΣ74690ΒΜ-5ΒΘ

Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (CPV:33140000-3) με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικής δαπάνης 19.872,00€ χωρίς ΦΠΑ (22.455,36€ με ΦΠΑ)

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» (CPV:33140000-3) με τιμές από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικής δαπάνης 19.872,00€ χωρίς ΦΠΑ (22.455,36€ με ΦΠΑ)
Ημ/νια: 02/04/2021 16:54:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΠΑ4690ΒΜ-Π42

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Ημ/νια: 02/04/2021 15:15:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94Ε14690ΒΜ-ΟΙ5

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 02/04/2021 14:45:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΗΥ4690ΒΜ-ΚΤ0

Σελίδες