Προμήθεια κυκλοφορητή για το BOILER στον χώρο των πλυντηρίων του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια κυκλοφορητή για το BOILER στον χώρο των πλυντηρίων του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 06/04/2021 12:47:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΙ14690ΒΜ-ΞΞΝ

Λήψη απόφασης επί του αρ. Β/6685/24-03-2021 Πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικo-Οικονομικής Αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου ‘Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Νομικής Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αρ. Β/6685/24-03-2021 Πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικo-Οικονομικής Αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου ‘Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Νομικής Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης του ΓΝΛαμίας’, για την διαχείριση και υποστήριξη υλοποίησης ενταγμένης πράξης ΕΣΠΑ Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο ΠΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2020.
Ημ/νια: 06/04/2021 12:33:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΒ94690ΒΜ-ΒΦΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 11:21:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ3Ρ4690ΒΜ-5ΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 10:58:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΛΡ4690ΒΜ-5ΣΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 10:54:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ7Α4690ΒΜ-0ΘΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 10:31:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΦΚ4690ΒΜ-ΒΥ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 10:27:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΨΥ4690ΒΜ-ΛΝΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 10:20:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΦ64690ΒΜ-Μ1Ν

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (ΛΕΓΓΑ ΟΛΓΑ)

Θέμα: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (ΛΕΓΓΑ ΟΛΓΑ)
Ημ/νια: 06/04/2021 10:20:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΣ84690ΒΜ-9ΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 10:14:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΑΗ4690ΒΜ-Ρ1Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 10:08:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΠΗ4690ΒΜ-ΞΛΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 10:05:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62Τ14690ΒΜ-ΟΜ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/04/2021 10:01:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΩΗ4690ΒΜ-ΞΦ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 05/04/2021 21:57:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΣΘ4690ΒΜ-Γ0Ρ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Ημ/νια: 05/04/2021 21:43:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΙΔ4690ΒΜ-ΖΕ2

Έγκριση δημιουργίας παρακαταθήκης του είδους «ΚΛΩΒΟΣ ΣΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗΣ », από την εταιρεία «ΑΤRON »

Θέμα: Έγκριση δημιουργίας παρακαταθήκης του είδους «ΚΛΩΒΟΣ ΣΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗΣ », από την εταιρεία «ΑΤRON »
Ημ/νια: 05/04/2021 15:53:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66354690ΒΜ-ΟΙ1

ΧΕ-436

Θέμα: ΧΕ-436
Ημ/νια: 05/04/2021 14:26:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΓΦ4690ΒΜ-1ΓΕ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 05/04/2021 13:59:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ9Π4690ΒΜ-3Τ2

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 05/04/2021 13:57:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΝ74690ΒΜ-ΖΒΖ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 05/04/2021 13:52:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΒΣ4690ΒΜ-Κ31

Σελίδες