ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CLAWBACK 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CLAWBACK 2019
Ημ/νια: 15/09/2020 14:21:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΘΖ4690ΒΜ-ΠΡΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CLAWBACK 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CLAWBACK 2019
Ημ/νια: 15/09/2020 14:18:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΥΩ4690ΒΜ-56Π

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CLAWBACK 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CLAWBACK 2019
Ημ/νια: 15/09/2020 14:08:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΣΙ4690ΒΜ-9ΡΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE 2019
Ημ/νια: 15/09/2020 14:04:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ0Ο4690ΒΜ-ΛΤ5

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ (ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ (ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Ημ/νια: 15/09/2020 14:03:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΦΜ4690ΒΜ-Μ37

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE 2019
Ημ/νια: 15/09/2020 14:02:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΔΗ4690ΒΜ-ΝΨΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/09/2020 14:02:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε3Η4690ΒΜ-2ΥΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE 2019

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REBATE 2019
Ημ/νια: 15/09/2020 14:00:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΙΑ4690ΒΜ-Ο2Β

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/09/2020 12:17:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΖΦ4690ΒΜ-3Σ2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 15/09/2020 12:15:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΛ44690ΒΜ-9ΝΒ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/09/2020 12:15:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΤΔ4690ΒΜ-Λ3Ζ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 15/09/2020 12:08:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64Φ14690ΒΜ-2ΞΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Ημ/νια: 15/09/2020 11:54:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6034690ΒΜ-ΦΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 15/09/2020 11:51:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΖΜ4690ΒΜ-ΜΘΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/09/2020 11:45:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΘΩ4690ΒΜ-ΣΔΓ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/09/2020 11:42:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛΑ4690ΒΜ-ΛΩ0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 15/09/2020 11:37:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω65Ο4690ΒΜ-ΓΔ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΤΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΤΝ
Ημ/νια: 15/09/2020 08:35:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΔΧ4690ΒΜ-Δ3Θ

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία «Μίσθωσης Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων –Εκτυπωτών» (CPV: 79521000-2) ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 56.430,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Δικαίωμα...

Θέμα: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία «Μίσθωσης Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων –Εκτυπωτών» (CPV: 79521000-2) ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 56.430,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Δικαίωμα Προαίρεσης για τέσσερα (4) επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 282.150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2019 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 15/09/2020 08:03:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ4Ω4690ΒΜ-ΠΩ3

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για τις ‘Υπηρεσίες Φύλαξης’ (CPV: 79713000-5) των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝΛαμίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης για δύο (2) έτη 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με...

Θέμα: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για τις ‘Υπηρεσίες Φύλαξης’ (CPV: 79713000-5) των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝΛαμίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης για δύο (2) έτη 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτών για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 15/09/2020 07:55:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω38Ψ4690ΒΜ-Τ29

Σελίδες