ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 09:11:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63Λ64690ΒΜ-ΩΦΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 09:06:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Α4Μ4690ΒΜ-ΟΧ5

Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Ιανουάριο του 2023.

Θέμα: Σχετικά με την έγκριση εφημεριών του Ιατρικού & του Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού του ΓΝ Λαμίας, για τον μήνα Ιανουάριο του 2023.
Ημ/νια: 16/01/2023 08:57:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΓΨ4690ΒΜ-9ΛΔ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 08:24:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΟΞ4690ΒΜ-ΨΥΓ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 16/01/2023 08:00:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΞΦ4690ΒΜ-Μ9Ν

Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2023 για το Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2023 για το Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 16/01/2023 07:56:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΘΒ4690ΒΜ-ΚΚ6

Δημοσίευση μίας (1) απόφασης αυτοδίκαιας παραίτησης υπαλλήλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θέμα: Δημοσίευση μίας (1) απόφασης αυτοδίκαιας παραίτησης υπαλλήλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημ/νια: 14/01/2023 16:27:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΟΠ4690ΒΜ-ΕΟΛ

Επανακατάταξη υπαλλήλου του Γ.Ν. Λαμίας σε μισθολογικό κλιμάκιο λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

Θέμα: Επανακατάταξη υπαλλήλου του Γ.Ν. Λαμίας σε μισθολογικό κλιμάκιο λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.
Ημ/νια: 14/01/2023 16:21:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ70Ω4690ΒΜ-ΧΥΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2023 17:04:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ0Ο4690ΒΜ-9Γ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2023 17:04:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Β24690ΒΜ-ΓΥΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2023 12:54:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΧΡ4690ΒΜ-292

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2023 11:03:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΦΝ4690ΒΜ-ΡΗ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2023 10:54:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΥΞ4690ΒΜ-Γ60

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2023 10:51:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΙ44690ΒΜ-ΧΤΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 13/01/2023 10:48:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Α54690ΒΜ-Ξ56

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ Κ.Α.

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ Κ.Α.
Ημ/νια: 13/01/2023 21:40:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΕΘΒΗ4690ΒΜ-9ΡΝ

Προμήθεια οχτώ (8) κασετών 35x43 CR MD 40 GENERAL με τις ενισχυτικές πινακίδες που είναι συμβατές με το CR 35-X για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια οχτώ (8) κασετών 35x43 CR MD 40 GENERAL με τις ενισχυτικές πινακίδες που είναι συμβατές με το CR 35-X για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 13/01/2023 08:52:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ45Ι4690ΒΜ-ΥΙΔ

Προμήθεια ««ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ»(CPV: 33140000-3 33141320-9 )για την κάλυψη των τμημάτων /κλινικών του Γ.Ν Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ««ΣΥΡΙΓΓΕΣ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ»(CPV: 33140000-3 33141320-9 )για την κάλυψη των τμημάτων /κλινικών του Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 13/01/2023 08:10:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΠΔ4690ΒΜ-Ρ3Μ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 12/01/2023 13:06:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΤΘ4690ΒΜ-ΥΦ9

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ημ/νια: 12/01/2023 10:44:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΔΘ4690ΒΜ-ΒΙ4

Σελίδες