Επαναφορά του θέματος σχετικά με την τροποποίηση της υπογεγραμμένης συμβάσεως με την ανάδοχο εταιρεία «BBD – ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ», στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ19 της Ομάδας «ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Θέμα: Επαναφορά του θέματος σχετικά με την τροποποίηση της υπογεγραμμένης συμβάσεως με την ανάδοχο εταιρεία «BBD – ΝΙΚ.ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ», στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ19 της Ομάδας «ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».
Ημ/νια: 11/08/2023 09:30:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΟΡ4690ΒΜ-6ΚΒ

Λήψη Απόφασης για την εκκαθάριση - ενταλματοποίηση δαπανών που αφορούν την προμήθεια υγρών καυσίμων των υπηρεσιακών οχημάτων του Νοσοκομείου μας, κατά το μήνα Ιούνιο 2023

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την εκκαθάριση - ενταλματοποίηση δαπανών που αφορούν την προμήθεια υγρών καυσίμων των υπηρεσιακών οχημάτων του Νοσοκομείου μας, κατά το μήνα Ιούνιο 2023
Ημ/νια: 11/08/2023 09:21:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΨΓ4690ΒΜ-ΠΝ9

Λήψη Απόφασης για την «Επισκευή του επιβατηγού οχήματος μάρκας ΄΄FIAT TIPO΄΄ του Γ.Ν. Λαμίας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 7083» μετά την γνωμοδότηση της Δικηγόρου του Γ.Ν. Λαμίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 885,00€ χωρίς Φ.Π.Α 24% & 1.097,40€ ...

Θέμα: Λήψη Απόφασης για την «Επισκευή του επιβατηγού οχήματος μάρκας ΄΄FIAT TIPO΄΄ του Γ.Ν. Λαμίας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 7083» μετά την γνωμοδότηση της Δικηγόρου του Γ.Ν. Λαμίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 885,00€ χωρίς Φ.Π.Α 24% & 1.097,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Ημ/νια: 11/08/2023 09:19:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΟΚ4690ΒΜ-9ΒΒ

Λήψη απόφασης επί του Β/13734/21-07-2023 πρακτικού τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για τις υπηρεσίες συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της Ομάδας 32 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 195927), CPV:50421000-2», με κριτήριο...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Β/13734/21-07-2023 πρακτικού τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για τις υπηρεσίες συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της Ομάδας 32 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 195927), CPV:50421000-2», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2023.
Ημ/νια: 11/08/2023 09:17:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΗΛ4690ΒΜ-ΤΑ3

Λήψη απόφασης επί του Β/14144/31-07-2023 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή θερμοκοιτίδων του οίκου Fanem, τύπου ΙΤ-158S με ανταλλακτικά» του Γ.Ν....

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Β/14144/31-07-2023 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή θερμοκοιτίδων του οίκου Fanem, τύπου ΙΤ-158S με ανταλλακτικά» του Γ.Ν. Λαμίας: 7.225,81€ πλέον ΦΠΑ και 8.960,00€ με ΦΠΑ για ένα (1) έτος, (36.129,03€ πλέον ΦΠΑ και 44.800,00€ με Φ.Π.Α. συνολικά για πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων (4) ετών προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2023.
Ημ/νια: 11/08/2023 09:15:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΦ34690ΒΜ-0Τ4

Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας των ειδών «ΒΑΜΒΑΚΙ» (CPV: 03115110-4), «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» (CPV:...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικής προσφοράς/Οικονομικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας των ειδών «ΒΑΜΒΑΚΙ» (CPV: 03115110-4), «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» (CPV: 33771000-5), «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»(CPV: 33141114-2), «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ» (CPV: 33141110-4 ,33141113-4 ,33141700-7), δαπάνης 97.950,67€ πλέον ΦΠΑ για ένα (1) έτος (111119,70€ με ΦΠΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 293.852,01€ πλέον ΦΠΑ (333.359,11€ με ΦΠΑ) για τρία (3) συνολικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δύο ετών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής
Ημ/νια: 11/08/2023 09:13:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΝΝ4690ΒΜ-660

Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ. 01.4973/15-9-2022 ισχύουσας Σύμβασης για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (CPV:09100000-0), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2022 για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης, με...

Θέμα: Ενεργοποίηση του Δικαιώματος προαίρεσης της υπ΄αριθμ. 01.4973/15-9-2022 ισχύουσας Σύμβασης για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (CPV:09100000-0), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2022 για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους της υφιστάμενης σύμβασης, με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΡΕΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» , συνολικού ποσού 76.611,10€ πλέον ΦΠΑ (94.997,76€με ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά νομό, όπως αυτή διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης.
Ημ/νια: 11/08/2023 09:10:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΚΧ4690ΒΜ-Σ0Χ

Σελίδες