ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/07/2020 09:36:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΧ44690ΒΜ-9ΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/07/2020 09:36:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ι24690ΒΜ-ΟΔ1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/07/2020 09:33:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΘΕ4690ΒΜ-Δ4Ζ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 22/07/2020 09:29:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΘ14690ΒΜ-ΗΜ3

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 5/2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 5/2020
Ημ/νια: 22/07/2020 09:16:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΦ24690ΒΜ-ΡΘΒ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 5/2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 5/2020
Ημ/νια: 22/07/2020 09:08:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΗ24690ΒΜ-ΘΜΤ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ημ/νια: 22/07/2020 07:37:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΟ14690ΒΜ-29Θ

«Υιοθέτηση της αρ. Σ/14710/03-07-2020 απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή υπαλλήλου του ΓΝ Λαμίας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ με θέμα “Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Coaching και Mentoring...

Θέμα: «Υιοθέτηση της αρ. Σ/14710/03-07-2020 απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή υπαλλήλου του ΓΝ Λαμίας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ με θέμα “Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Coaching και Mentoring στη Δημόσια Διοίκηση”, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 6 έως και 20 Ιουλίου 2020, καθώς και κάλυψη των εξόδων μετακίνησης της»
Ημ/νια: 21/07/2020 17:05:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Ω84690ΒΜ-0ΦΔ

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων για την απασχόληση των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων του 2ου 3μήνου 2020.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων για την απασχόληση των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων του 2ου 3μήνου 2020.»
Ημ/νια: 21/07/2020 17:04:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92ΥΦ4690ΒΜ-ΡΨΖ

«Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV 64112000-4,ΚΑΕ 0831), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, για δυο έτη,...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» (CPV 64112000-4,ΚΑΕ 0831), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, για δυο έτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 6.693,55€ πλέον ΦΠΑ (8.300,00€ με ΦΠΑ 24%), με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του Π.Π.Υ.Υ.2019.»
Ημ/νια: 21/07/2020 17:02:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Ε94690ΒΜ-ΨΨΗ

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» κατόπιν Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας i-Supplies (Έρευνα Αγοράς 404), για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» κατόπιν Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας i-Supplies (Έρευνα Αγοράς 404), για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας για δύο (2) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.034,77€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 21/07/2020 17:01:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΒΥ4690ΒΜ-Η32

«Λήψη Απόφασης για την Σύναψη Συμβολαίου Πλήρους Συντήρησης με Ανταλλακτικά του Μηχανήματος Οστικής Πυκνότητας Horizon του οίκου HOLOGIC του Γ. Ν Λαμίας με την ανάδοχο εταιρία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε» μέσω του εγκεκριμένου Π. Π .Υ .Υ. 2019.»

Θέμα: «Λήψη Απόφασης για την Σύναψη Συμβολαίου Πλήρους Συντήρησης με Ανταλλακτικά του Μηχανήματος Οστικής Πυκνότητας Horizon του οίκου HOLOGIC του Γ. Ν Λαμίας με την ανάδοχο εταιρία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε» μέσω του εγκεκριμένου Π. Π .Υ .Υ. 2019.»
Ημ/νια: 21/07/2020 16:59:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ4Ψ4690ΒΜ-ΩΝΛ

«Λήψη Απόφασης για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. 03.2392 διετούς σύμβασης για την Εξειδικευμένη Συντήρηση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, ΄΄Monitoring & Αναισθησίας΄΄ του οίκου Ge Healthcare του Γ. Ν Λαμίας με την εταιρία ...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. 03.2392 διετούς σύμβασης για την Εξειδικευμένη Συντήρηση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, ΄΄Monitoring & Αναισθησίας΄΄ του οίκου Ge Healthcare του Γ. Ν Λαμίας με την εταιρία «INTERMEDICA-EMM.T.ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ» , εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος του οίκου «GE HEALTHCARE» στην Ελλάδα, μέσω του εγκεκριμένου ΠΠΥΥ2019.»
Ημ/νια: 21/07/2020 16:58:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΥΖ4690ΒΜ-7Δ3

«Λήψη απόφασης επί του πρακτικού τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας isupllies (Έρευνα Αγοράς 408) για την προμήθεια «Προμήθεια ψυγείων οικιακού τύπου» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας , CPV...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του πρακτικού τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας isupllies (Έρευνα Αγοράς 408) για την προμήθεια «Προμήθεια ψυγείων οικιακού τύπου» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας , CPV:39711130-9 προϋπολογισμού δαπάνης 750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.»
Ημ/νια: 21/07/2020 16:56:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΖΧ4690ΒΜ-Β51

«Λήψη Απόφασης επί των τελικών τεχνικών προδιαγραφών μετά από δημόσια διαβούλευση για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση & λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, χωρίς ανταλλακτικά & αναλώσιμα» για...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί των τελικών τεχνικών προδιαγραφών μετά από δημόσια διαβούλευση για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση & λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, χωρίς ανταλλακτικά & αναλώσιμα» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.100.000,00 στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2019 και την “ Παράταση της διετούς σύμβασης συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας” με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ» με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε» για χρονικό διάστημα τριών μηνών αρχόμενη από 23-08-2020»
Ημ/νια: 21/07/2020 16:55:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 90Θ34690ΒΜ-5ΧΠ

«Λήψη Απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/14743/06-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης ...

Θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/14743/06-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Τεχνικο-Οικονομικής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΠΛΕΓΜΑΤΑ”(CPV:33184100-4)του ΠΠΥΥ 2018 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.079,32€ συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης για (1) ένα επιπλέον έτος.
Ημ/νια: 21/07/2020 16:54:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ1Τ4690ΒΜ-Κ6Ξ

«Λήψη απόφασης επί του αριθμ. Β/ 15744/17-07-2020 Πρακτικού Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υπ΄αριθμ. 400/5-6-2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού μέσω i-supplies , για την προμήθεια ‘’ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του αριθμ. Β/ 15744/17-07-2020 Πρακτικού Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υπ΄αριθμ. 400/5-6-2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού μέσω i-supplies , για την προμήθεια ‘’ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ‘’ για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για τρείς (3) μήνες , με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά μόνο Βάσει Τιμής ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.827,26 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»
Ημ/νια: 21/07/2020 16:52:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΖΦ4690ΒΜ-ΖΟ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 14:03:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΕΙ4690ΒΜ-6ΦΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΉΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΉΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 14:01:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ι54690ΒΜ-ΒΔΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 21/07/2020 13:34:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 69ΝΙ4690ΒΜ-ΖΚΕ

Σελίδες