ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/06/2020 13:01:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΠ34690ΒΜ-ΟΓΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/06/2020 13:00:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6Ε74690ΒΜ-ΞΚ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/06/2020 12:59:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΟΞ4690ΒΜ-ΠΕ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 18/06/2020 12:50:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΥΔ4690ΒΜ-Θ1Ι

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 18/06/2020 11:24:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΨΠ4690ΒΜ-ΖΣ5

ΣΥΝ/ΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΙΝΟ ΑΠΟ 23/3---22/4/2020

Θέμα: ΣΥΝ/ΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΙΝΟ ΑΠΟ 23/3---22/4/2020
Ημ/νια: 18/06/2020 11:22:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΖΔ4690ΒΜ-5Τ7

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟ CPV:24322500-2» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2019, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.955,81€ & 1.543,80 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ,...

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟ CPV:24322500-2» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2019, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.955,81€ & 1.543,80 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5.499,61€ ΜΕ ΦΠΑ ),ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΥΣ , ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.870,34€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (10.999,22€ ΜΕ ΦΠΑ) , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Ημ/νια: 17/06/2020 13:51:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7Θ24690ΒΜ-ΦΔ7

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ (ΠΑΛΙΑΛΕΞΗ ΛΕΜΟΝΙΑ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ (ΠΑΛΙΑΛΕΞΗ ΛΕΜΟΝΙΑ)
Ημ/νια: 17/06/2020 13:48:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΖΨ4690ΒΜ-ΑΧΜ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ (ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ (ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)
Ημ/νια: 17/06/2020 13:47:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΟΞ4690ΒΜ-ΝΔ5

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΓΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ (ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΓΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ (ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ)
Ημ/νια: 17/06/2020 13:43:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΘΟ4690ΒΜ-Χ35

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ (ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ (ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)
Ημ/νια: 17/06/2020 13:41:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΕΔ4690ΒΜ-ΝΞΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 13:38:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΒΘ4690ΒΜ-ΟΕΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 13:35:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΓΕ4690ΒΜ-2Γ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 13:29:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ1Ω4690ΒΜ-ΧΛΖ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 13:26:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Χ34690ΒΜ-ΤΣ3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 13:24:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96284690ΒΜ-Τ7Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 17/06/2020 10:39:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΜ94690ΒΜ-2Α5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 10:35:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΙΝ4690ΒΜ-ΞΕΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 10:32:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠΙ4690ΒΜ-ΘΦΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2020 10:27:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ6Τ4690ΒΜ-ΞΘ1

Σελίδες