Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης επικουρικού ιατρικού προσωπικού για το ΓΝ Λαμίας

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης επικουρικού ιατρικού προσωπικού για το ΓΝ Λαμίας
Ημ/νια: 02/06/2022 08:17:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65ΣΧ4690ΒΜ-3Ρ5

Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της αριθ. 4/15-02-22, ΕΗΔ 3ο Απόφασης Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας που αφορά την έγκριση’’ Δωρεάς μίας (1) ηλεκτρικής εξεταστικής γυναικολογικής κλίνης με αυξομειούμενο ύψος, μοντέλο 2108 κόστους 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ’...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της αριθ. 4/15-02-22, ΕΗΔ 3ο Απόφασης Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας που αφορά την έγκριση’’ Δωρεάς μίας (1) ηλεκτρικής εξεταστικής γυναικολογικής κλίνης με αυξομειούμενο ύψος, μοντέλο 2108 κόστους 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ’’ με τη “Δωρεά μίας (1) απλής εξεταστικής γυναικολογικής κλίνης και ενός(1) εξεταστικού κρεβατιού από την εταιρεία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 02/06/2022 08:05:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΝΧ4690ΒΜ-ΩΗ7

Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (CPV:09100000-09) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Λαμίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ενδεικτικού...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (CPV:09100000-09) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Λαμίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ενδεικτικού ποσού 25665,67 πλέον ΦΠΑ (31825,43€ με ΦΠΑ) λόγω εξάντλησης των ποσοτήτων.
Ημ/νια: 02/06/2022 08:04:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΧΜ4690ΒΜ-Α4Ω

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/06/2022 08:02:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η644690ΒΜ-ΘΙ6

Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/9722/20-05-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων , για την προμήθεια νέων ειδών της ομάδας του Προγράμματος Προμηθειών ‘’ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ΄΄ με διαγωνιστική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. Β/9722/20-05-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων , για την προμήθεια νέων ειδών της ομάδας του Προγράμματος Προμηθειών ‘’ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ΄΄ με διαγωνιστική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies, συνολικού κόστους 10.587,75€ € με Φ.Π.Α στον ΚΑΕ 1311 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
Ημ/νια: 02/06/2022 07:57:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ8Ω4690ΒΜ-0ΦΩ

Λήψη απόφασης για έγκριση του Β/10074/25-05-2022 2ου πρακτικού Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ιατρικών Εργαλείων» (CPV: :33162200-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν....

Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση του Β/10074/25-05-2022 2ου πρακτικού Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ιατρικών Εργαλείων» (CPV: :33162200-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 29.838,71 € χωρίς Φ.Π.Α € (37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.
Ημ/νια: 02/06/2022 07:55:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΛΦ4690ΒΜ-5ΒΔ

Προμήθεια δώδεκα (12) τεμ. Γλάστρες τετράγωνες χρώματος ανθρακί για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστασίας & Ιματισμού του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια δώδεκα (12) τεμ. Γλάστρες τετράγωνες χρώματος ανθρακί για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστασίας & Ιματισμού του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 02/06/2022 07:30:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΗΟ4690ΒΜ-ΔΒΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2022 14:31:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ5Θ4690ΒΜ-5ΕΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2022 14:19:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 917Ζ4690ΒΜ-Δ7Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2022 14:17:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ2Α4690ΒΜ-9ΤΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2022 14:16:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΔΕ4690ΒΜ-ΥΒΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2022 14:10:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ4Μ4690ΒΜ-ΤΙΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2022 14:08:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΒ64690ΒΜ-Η6Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2022 14:07:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚΠ4690ΒΜ-31Π

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2022 14:02:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ2Ρ4690ΒΜ-ΠΦΠ

Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση του πάγκου κουζίνας της καρδιολογικής κλινικής και για τη δημιουργία κουτιών για την κάλυψη σωλήνων στο εστιατόριο του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ξυλείας για την αντικατάσταση του πάγκου κουζίνας της καρδιολογικής κλινικής και για τη δημιουργία κουτιών για την κάλυψη σωλήνων στο εστιατόριο του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 01/06/2022 13:59:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96ΧΖ4690ΒΜ-Α0Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2022 13:56:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΟΜ4690ΒΜ-46Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2019

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ2019
Ημ/νια: 01/06/2022 13:17:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΩ24690ΒΜ-Γ0Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 01/06/2022 12:36:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ154690ΒΜ-Α5Ο

Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν Λαμίας

Θέμα: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν Λαμίας
Ημ/νια: 01/06/2022 12:35:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΣΙ4690ΒΜ-ΙΤ1

Σελίδες