«Προμήθεια υλικών και εργασιών για την ασφαλή λειτουργία της Γραμματείας της Δευτεροβάθμιας καθώς και της Γραμματείας 2ου Ορόφου του Γ.Ν.Λαμίας

Θέμα: «Προμήθεια υλικών και εργασιών για την ασφαλή λειτουργία της Γραμματείας της Δευτεροβάθμιας καθώς και της Γραμματείας 2ου Ορόφου του Γ.Ν.Λαμίας
Ημ/νια: 17/11/2020 16:14:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΦΜ4690ΒΜ-160

Προμήθεια πυροσβεστήρων οροφής για τις αναγκες του Φαρμακείου του Γ.Ν.Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια πυροσβεστήρων οροφής για τις αναγκες του Φαρμακείου του Γ.Ν.Λαμίας
Ημ/νια: 17/11/2020 16:11:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Τ84690ΒΜ-339

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 12:38:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΩΘ4690ΒΜ-Β5Ν

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) MONITOR OIKOY NIHON KOHDEN ΤΥΠΟΥ SVM-7523K ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΥΠΟΥ BSM 2351K TOY OIKOY ΝΙΗΟΝ KOHDEN

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) MONITOR OIKOY NIHON KOHDEN ΤΥΠΟΥ SVM-7523K ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΥΠΟΥ BSM 2351K TOY OIKOY ΝΙΗΟΝ KOHDEN
Ημ/νια: 17/11/2020 12:36:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΨΨ4690ΒΜ-Σ73

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 12:32:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΓΥ4690ΒΜ-ΗΒΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 12:31:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Σ14690ΒΜ-ΗΦ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 12:29:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΣΚ4690ΒΜ-2ΡΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 12:27:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Δ94690ΒΜ-8ΡΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 12:24:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΞΣ4690ΒΜ-ΑΟΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 12:21:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66644690ΒΜ-ΖΒ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 12:19:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΦ14690ΒΜ-8ΛΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 12:17:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΝΘ4690ΒΜ-Ξ5Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 11:17:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΤΒ4690ΒΜ-ΞΣΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 11:15:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΟΠ4690ΒΜ-ΞΗ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
Ημ/νια: 17/11/2020 10:49:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61764690ΒΜ-Υ0Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2020 10:43:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΡΓ4690ΒΜ-ΨΨΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημ/νια: 17/11/2020 10:33:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67ΚΚ4690ΒΜ-Δ4Δ

«Λήψη απόφασης προμήθειας ‘Μελανιών’ για τις ανάγκες διαφόρων Τμημάτων του Γ.Ν Λαμίας, συνολικής δαπάνης 4.577,16€ πλέον ΦΠΑ( 5.675,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για ένα (1) έτος.»

Θέμα: «Λήψη απόφασης προμήθειας ‘Μελανιών’ για τις ανάγκες διαφόρων Τμημάτων του Γ.Ν Λαμίας, συνολικής δαπάνης 4.577,16€ πλέον ΦΠΑ( 5.675,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για ένα (1) έτος.»
Ημ/νια: 17/11/2020 10:23:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ3Υ4690ΒΜ-ΘΘΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2020 10:13:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ3Ζ4690ΒΜ-ΘΧ2

ΜΙΣΘΟΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΜΙΣΘΟΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 17/11/2020 10:13:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΔΣ4690ΒΜ-Μ6Ω

Σελίδες