ΠΡΟΜ. Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΣΤΙΣ 29-09-22

Θέμα: ΠΡΟΜ. Ν/Χ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/Ο ΣΤΙΣ 29-09-22
Ημ/νια: 28/09/2022 14:43:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΛΞ4690ΒΜ-Δ5Σ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/09/2022 13:44:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΧΟ4690ΒΜ-Η4Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/09/2022 13:43:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΩΖ4690ΒΜ-ΚΩ5

ΧΕ-1216 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4536)

Θέμα: ΧΕ-1216 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(03.4536)
Ημ/νια: 28/09/2022 12:49:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΚ04690ΒΜ-ΨΥΚ

Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων

Θέμα: Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων
Ημ/νια: 28/09/2022 12:22:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΔΠ4690ΒΜ-ΟΧΑ

Προμήθεια «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», για την κάλυψη των αναγκών κλινικών/τμημάτων του Γ.Ν Λαμίας,

Θέμα: Προμήθεια «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ», για την κάλυψη των αναγκών κλινικών/τμημάτων του Γ.Ν Λαμίας,
Ημ/νια: 28/09/2022 11:24:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΕ74690ΒΜ-Ι2Π

Σύμβαση εργασίας με Ραδιολόγο-Ακτινολόγο (ΤΕ) για συνεργασία παροχής υπηρεσιών με έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών

Θέμα: Σύμβαση εργασίας με Ραδιολόγο-Ακτινολόγο (ΤΕ) για συνεργασία παροχής υπηρεσιών με έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών
Ημ/νια: 28/09/2022 11:00:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 916Ο4690ΒΜ-ΡΑ2

Λήψη απόφασης επί του αρ.: Β/14146/22-07-2022 Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του με αρ. Β/8255/29-04-2022 (A/A Συστήματος: 142852) Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια «Υγρού Οξυγόνου» (CPV:...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αρ.: Β/14146/22-07-2022 Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του με αρ. Β/8255/29-04-2022 (A/A Συστήματος: 142852) Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια «Υγρού Οξυγόνου» (CPV: 24111900-4) για τις ανάγκες του ΓΝΛαμίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 322.580,645€ πλέον ΦΠΑ(400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα έτος (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης αυτού για δύο (2) ακόμη έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 967.741,935€ πλέον ΦΠΑ(1.200.00,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή).
Ημ/νια: 28/09/2022 10:00:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΗΦ4690ΒΜ-Κ77

ΧΕ-1860 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(02.4596)

Θέμα: ΧΕ-1860 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(02.4596)
Ημ/νια: 28/09/2022 09:04:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΜΞ4690ΒΜ-Σ61

ΧΕ-1847 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4575.3)

Θέμα: ΧΕ-1847 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4575.3)
Ημ/νια: 28/09/2022 09:02:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΚΡ4690ΒΜ-ΧΘΡ

ΧΕ-1852 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(02.4579)

Θέμα: ΧΕ-1852 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(02.4579)
Ημ/νια: 28/09/2022 08:56:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Υ64690ΒΜ-Ε40

ΧΕ-1785 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1785 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 28/09/2022 08:52:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΙΟ4690ΒΜ-ΓΜΤ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ημ/νια: 27/09/2022 14:29:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΟ34690ΒΜ-ΑΕΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/09/2022 09:43:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ3Ρ4690ΒΜ-ΔΡΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 27/09/2022 09:31:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΤΔ4690ΒΜ-Ω8Π

Προμήθεια «ΝΑΡΘΗΚΕΣ»(CPV: 33141700-7)για την κάλυψη των τμημάτων /κλινικών του Γ.Ν Λαμίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών .

Θέμα: Προμήθεια «ΝΑΡΘΗΚΕΣ»(CPV: 33141700-7)για την κάλυψη των τμημάτων /κλινικών του Γ.Ν Λαμίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με τιμές προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών .
Ημ/νια: 27/09/2022 07:48:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ψ94690ΒΜ-705

Προμήθεια για την αντικατάσταση των φίλτρων και συντήρηση του σταθμού Επεξεργασίας Ιστών & Συστήματος διαχώρισης στερεών και υγρών αποβλήτων με απαγωγικό σύστημα (S/N:SEI&SDA.21, Part No.263, Built:16-12-14) του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γ.Ν...

Θέμα: Προμήθεια για την αντικατάσταση των φίλτρων και συντήρηση του σταθμού Επεξεργασίας Ιστών & Συστήματος διαχώρισης στερεών και υγρών αποβλήτων με απαγωγικό σύστημα (S/N:SEI&SDA.21, Part No.263, Built:16-12-14) του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Γ.Ν Λαμίας (CPV:50421000-2 & 34913000-0) από την εταιρεία «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ» με (ΑΦΜ:099078941), συνολικής δαπάνης 1.920,00€ πλέον ΦΠΑ και (2.380,80€ με ΦΠΑ).
Ημ/νια: 26/09/2022 13:57:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΣΙ4690ΒΜ-ΚΞΤ

ΧΕ-1665 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4486.2)

Θέμα: ΧΕ-1665 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(4486.2)
Ημ/νια: 26/09/2022 13:50:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 637Υ4690ΒΜ-Ο4Β

ΧΕ-1886 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝ/ΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΗΝ.4,5/2022

Θέμα: ΧΕ-1886 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΝ/ΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΗΝ.4,5/2022
Ημ/νια: 26/09/2022 13:48:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΣΙ4690ΒΜ-374

ΧΕ-1866 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Θέμα: ΧΕ-1866 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημ/νια: 26/09/2022 13:46:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΕ54690ΒΜ-78Ψ

Σελίδες