ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/11/2023 10:13:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91Η54690ΒΜ-Ζ25

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/11/2023 10:11:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Λ64690ΒΜ-ΩΦΞ

Προμήθεια υλικών σύνδεσης φιαλών οξυγόνου με αναπνευστήρες του Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια υλικών σύνδεσης φιαλών οξυγόνου με αναπνευστήρες του Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 29/11/2023 14:49:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΦΗ4690ΒΜ-ΨΥΓ

Λήψη απόφασης επί του Β/22076/22-11-2023 πρακτικού για την προμήθεια «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» (CPV:34000000-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, συνολικού ποσού 1.774,19€ πλέον ΦΠΑ και 2.200,00€ με ΦΠΑ.

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του Β/22076/22-11-2023 πρακτικού για την προμήθεια «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» (CPV:34000000-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, συνολικού ποσού 1.774,19€ πλέον ΦΠΑ και 2.200,00€ με ΦΠΑ.
Ημ/νια: 29/11/2023 14:44:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ9Π4690ΒΜ-Ζ0Π

Προμήθεια καλωδίου UTP για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας & Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου πάνελ LED για επισκευή ηλεκτρολογικών δικτύων του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Προμήθεια καλωδίου UTP για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας & Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου πάνελ LED για επισκευή ηλεκτρολογικών δικτύων του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 29/11/2023 14:21:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΝ04690ΒΜ-ΦΙΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 13:33:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΣΡ4690ΒΜ-Ο6Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 13:27:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΡΞ4690ΒΜ-17Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 13:18:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ0Υ4690ΒΜ-ΞΥ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 13:05:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91Ι64690ΒΜ-2ΣΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 13:02:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 96ΓΓ4690ΒΜ-ΤΩ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 12:52:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ444690ΒΜ-ΘΨΚ

Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία FLASH/Αισθητήρας μέτρησης/ καταγραφής γλυκόζης

Θέμα: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία FLASH/Αισθητήρας μέτρησης/ καταγραφής γλυκόζης
Ημ/νια: 29/11/2023 12:52:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΗΗ4690ΒΜ-4ΩΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 12:50:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΦΑ4690ΒΜ-ΣΥΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 12:50:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΧΩ4690ΒΜ-Ζ6Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 12:44:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΩΧ4690ΒΜ-ΦΣ7

Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελουμένων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας

Θέμα: Πρόσληψη και τοποθέτηση ωφελουμένων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας
Ημ/νια: 29/11/2023 10:28:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 67Ω94690ΒΜ-Σ1Ι

Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV:33141200-2), για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας

Θέμα: Προμήθεια ειδών της ομάδας «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» (CPV:33141200-2), για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας
Ημ/νια: 29/11/2023 10:27:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ5Ι4690ΒΜ-Λ5Τ

ΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Θέμα: ΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 09:51:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 94Σ84690ΒΜ-ΗΑ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 09:42:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΗΗ4690ΒΜ-ΜΚΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 29/11/2023 08:52:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΙΤ4690ΒΜ-Ζ4Ξ

Σελίδες