ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΜΣΝ) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΜΕΘ)

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Επαναληπτική Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τo υποέργo 2 της Πράξης «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας», με κωδικό ΟΠΣ 5031207.

Χρηματοδότηση: από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για της Μονάδες Υγείας της Στερεάς Ελλάδας»

Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης ΕΤΠΑ Γ.Ν. Λαμίας : 1.235.000,00€

Σύνολο Προϋπολογισμού Υποέργου 2: 120.000,00€

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
25.06.2020
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
27.07.2020