ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των κάτωθι τμημάτων συνολικού προϋπολογισμού 118.144,04€ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ενός έτους.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) όπως στον παρακάτω:

1 Προμήθεια Αλατιού Κατεργασίας Νερού CPV 14420000-1
2 Προμήθεια Απορρυπαντικών Πλυντηρίων  CPV 24455000-8
3 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας CPV 39830000-9

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
26.06.2020
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
16.07.2020
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 200625_diakiryxi_20proc006925989.pdf693.09 KB