ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/04/2020 09:37:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΩ44690ΒΜ-9Κ6

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 28/04/2020 09:19:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ8Τ4690ΒΜ-6ΥΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 27/04/2020 20:28:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΣΛ4690ΒΜ-Φ9Τ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 27/04/2020 20:25:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΙΛΠ4690ΒΜ-ΚΦ2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 27/04/2020 20:24:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΕ04690ΒΜ-62Ρ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ7/9/19---6/11/2019

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ7/9/19---6/11/2019
Ημ/νια: 27/04/2020 20:21:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ934690ΒΜ-ΟΡΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 27/04/2020 20:17:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΩ74690ΒΜ-ΣΒΟ

ΣΙΤΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 16/1/2020--31/1/2020

Θέμα: ΣΙΤΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 16/1/2020--31/1/2020
Ημ/νια: 27/04/2020 20:15:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω6ΡΝ4690ΒΜ-Η7Δ

ΣΙΤΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2020---15/1/2020

Θέμα: ΣΙΤΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2020---15/1/2020
Ημ/νια: 27/04/2020 20:08:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ7Ρ4690ΒΜ-ΠΝΥ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 2/2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 2/2020
Ημ/νια: 27/04/2020 19:58:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 92ΚΝ4690ΒΜ-ΣΟΔ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 2/2020

Θέμα: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 2/2020
Ημ/νια: 27/04/2020 19:56:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Α94690ΒΜ-7Ρ3

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία ‘Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝΛαμίας’ (CPV: 79713000-5) με δεκαεπτά (17) άτομα, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.048,40€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο...

Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία ‘Φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΓΝΛαμίας’ (CPV: 79713000-5) με δεκαεπτά (17) άτομα, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.048,40€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ημ/νια: 27/04/2020 09:46:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡ134690ΒΜ-7Ε5

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ)
Ημ/νια: 27/04/2020 07:31:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η4Γ4690ΒΜ-2ΘΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΤΖΙΟΣ)

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΤΖΙΟΣ)
Ημ/νια: 27/04/2020 07:28:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΠΛ4690ΒΜ-5Ξ6

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ)

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ)
Ημ/νια: 27/04/2020 07:23:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡ214690ΒΜ-0ΒΑ

Σελίδες