ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/07/2020 13:42:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΓ04690ΒΜ-ΙΘΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/07/2020 13:26:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 91ΒΦ4690ΒΜ-9ΣΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/07/2020 13:22:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ754690ΒΜ-ΛΞΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/07/2020 13:21:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΠΒ4690ΒΜ-ΨΟΞ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 3ος,4ος&5ος/2020

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 3ος,4ος&5ος/2020
Ημ/νια: 31/07/2020 11:58:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ914690ΒΜ-Θ1Ν

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ

Θέμα: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ
Ημ/νια: 31/07/2020 11:55:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 623Φ4690ΒΜ-7ΓΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΑΘ.

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΑΘ.
Ημ/νια: 31/07/2020 11:53:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΧΨ4690ΒΜ-8Δ2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΑ
Ημ/νια: 31/07/2020 11:50:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ6Π4690ΒΜ-Κ9Ι

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 4ος,5ος /2020

Θέμα: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 4ος,5ος /2020
Ημ/νια: 31/07/2020 11:48:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Η34690ΒΜ-ΡΦΧ

«ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 25-2-2020 ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020 «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ...

Θέμα: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 25-2-2020 ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020 «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ(SARS-COV-2).»
Ημ/νια: 31/07/2020 10:58:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΠΔ4690ΒΜ-80Χ

«Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τις ‘Υπηρεσίες Φύλαξης’(CPV: 79713000-5) για δύο (2) έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,...

Θέμα: «Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τις ‘Υπηρεσίες Φύλαξης’(CPV: 79713000-5) για δύο (2) έτη προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης αυτού για ένα(1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2019.»
Ημ/νια: 31/07/2020 10:17:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΚ84690ΒΜ-ΞΙΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗς ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗς ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 16:12:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΝΣ4690ΒΜ-ΘΧ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 16:07:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΘΣ4690ΒΜ-ΖΩ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 16:05:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ734690ΒΜ-ΠΟ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 16:04:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω11Σ4690ΒΜ-5ΕΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 16:02:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ054690ΒΜ-Φ3Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 16:00:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ1Σ4690ΒΜ-ΗΧΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 15:59:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΗ54690ΒΜ-83Γ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗς ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗς ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 15:57:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΖΑ4690ΒΜ-Ρ2Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 15:55:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ354690ΒΜ-ΥΣΟ

Σελίδες