ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Θέμα: ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 03/08/2020 14:03:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ914690ΒΜ-Κ00

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΚ. ΙΑΤΡ. COVID-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Θέμα: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΚ. ΙΑΤΡ. COVID-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 03/08/2020 14:01:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9Ο54690ΒΜ-Π1Ι

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΙΑΤΡ. COVID-19

Θέμα: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΙΑΤΡ. COVID-19
Ημ/νια: 03/08/2020 14:01:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Υ84690ΒΜ-7ΡΧ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (COVID-19)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (COVID-19)
Ημ/νια: 03/08/2020 13:59:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΝΡ4690ΒΜ-6Γ1

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Θέμα: ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ COVID-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 03/08/2020 13:58:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΗΕ4690ΒΜ-36Τ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημ/νια: 03/08/2020 13:54:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΖΧ4690ΒΜ-6ΤΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2020 13:43:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΧΨ4690ΒΜ-ΧΣΥ

Τριμελής Επιτροπή Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών Εξετάσεων (CPV: 33698100-0) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2019.

Θέμα: Τριμελής Επιτροπή Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών Εξετάσεων (CPV: 33698100-0) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2019.
Ημ/νια: 03/08/2020 13:36:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΙΟ4690ΒΜ-ΗΨΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2020 12:55:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΙΡ4690ΒΜ-ΦΛΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2020 12:53:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ38Ζ4690ΒΜ-Ν3Ι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2020 12:41:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ624690ΒΜ-ΑΣΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 03/08/2020 12:33:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ0Τ4690ΒΜ-32Ζ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ
Ημ/νια: 03/08/2020 12:18:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚ5Ε4690ΒΜ-ΦΔΧ

«Λήψη απόφασης σχετικά με εξοφλημένες αξιώσεις εργαζομένων του ΓΝ Λαμίας κατόπιν δικαστικών αποφάσεων»

Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με εξοφλημένες αξιώσεις εργαζομένων του ΓΝ Λαμίας κατόπιν δικαστικών αποφάσεων»
Ημ/νια: 31/07/2020 15:54:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ8Ρ4690ΒΜ-25Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/07/2020 14:29:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΥΖ4690ΒΜ-ΡΤΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/07/2020 13:56:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΚΧ4690ΒΜ-743

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/07/2020 13:48:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9434690ΒΜ-ΛΧ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/07/2020 13:46:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΜ64690ΒΜ-Ω3Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/07/2020 13:45:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ2Χ4690ΒΜ-ΜΔΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 31/07/2020 13:43:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ574690ΒΜ-4ΡΔ

Σελίδες