ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 09:07:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ694690ΒΜ-ΠΓΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 08:55:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 696Θ4690ΒΜ-ΧΞΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/08/2020 14:17:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ7Γ4690ΒΜ-Ξ4Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/08/2020 14:16:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ3Ι4690ΒΜ-ΦΑΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/08/2020 14:14:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΤΘ4690ΒΜ-ΖΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 42 (25-02-2020) ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 42 (25-02-2020) ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ημ/νια: 07/08/2020 14:09:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω1Γ4690ΒΜ-ΩΨΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/08/2020 13:57:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ054690ΒΜ-ΗΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/08/2020 13:37:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΔ54690ΒΜ-164

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/08/2020 12:14:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ4Ι4690ΒΜ-8ΩΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 07/08/2020 09:41:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 68ΝΦ4690ΒΜ-ΑΥΙ

Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 06/08/2020 10:27:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ7Ι4690ΒΜ-3ΒΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/08/2020 09:55:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΣΜ4690ΒΜ-6Ω0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/08/2020 09:54:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΩ94690ΒΜ-3ΙΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΗΣ
Ημ/νια: 06/08/2020 09:52:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Χ04690ΒΜ-ΕΜ3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ''

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ''
Ημ/νια: 06/08/2020 09:09:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω13Β4690ΒΜ-Θ6Κ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Ημ/νια: 06/08/2020 09:05:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΞΖ4690ΒΜ-Σ5Ρ

Σχετικά με έγκριση εφημεριών Ιατρικού και Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού μηνός Αυγούστου 2020

Θέμα: Σχετικά με έγκριση εφημεριών Ιατρικού και Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού μηνός Αυγούστου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 08:10:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΓΡ4690ΒΜ-Ξ9Λ

ΔΙΑΚΗΡΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 1, 4 & 5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5031207

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 1, 4 & 5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5031207
Ημ/νια: 05/08/2020 14:11:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ284690ΒΜ-ΟΥΘ

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας, για τα Υποέγα 1, 4 & 5 της Πράξης: "Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας" με κωδικό ΟΠΣ: 5031207.

Θέμα: Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας, για τα Υποέγα 1, 4 & 5 της Πράξης: "Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας" με κωδικό ΟΠΣ: 5031207.
Ημ/νια: 05/08/2020 13:34:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΗΕ4690ΒΜ-Υ3Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/08/2020 12:54:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕ694690ΒΜ-ΗΜ7

Σελίδες